Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.60.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami);  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem „Bufetu Pod Zielonym Słoniem”, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja           o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.3.2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6840.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.41.2017 z dnia 8.03.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 846/4 o pow. 0,0023 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00031233/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach  Wydział Ksiąg Wieczystych oraz decyzja Wojewody Małopolski nr WS-VII.7532.1.353.2016.KM z dnia 10.11.2016r. na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2 oznaczoną jako działka nr 850/2 o pow. 0,0010 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0007463/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.03.2017r. do 29.03.2017r. (21 dni).ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, działkę 1139/8 o pow. 0,1886 ha oraz cześć działki 1139/7 o pow. ok. 0,0520 ha, zabudowaną kortami tenisowymi, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzeniaMI.GNR.6840.14.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji,
o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.MI.GNR.6840.3.2016

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 80 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.Myślenice, 13.02.2017 r.
MI.GNR.6845.2.2017.IB

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.26.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 263/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obr. 4 miasta Myślenice; zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 15 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaMyślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6845.90.3.2016.O2

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.01.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej -sprzedaż obwarzanków.Myślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6840.14.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.06.2016r., drugi przetarg 15.12.2016r. z wynikami negatywnymi.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie - 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budowa realizowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 34,25%.
Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetargu


Myślenice, 16.01.2017r.
MI.GNR.6840.9.2016


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 grudnia 2016r. z wynikiem negatywnym.
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 1, przy ulicy Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzonym uchwałą nr 152/XX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.03.2012r. (Dz.U.WM. poz. 1806 z 24.04.2012r. wraz z późniejszymi zmianami), położona jest na obszarze typu: "1MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, "ZR" - tereny zieleni nieurządzonej oraz "KDZ" - drogi zbiorcze.
Odległość ok. 2,5 km od centrum miasta, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Działka według rejestru gruntów stanowi w całości grunt orny klasy IIIa. Przedmiotowa nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt - długość od 148m w części zachodniej do 173m w części wschodniej, szerokości ok. 9-10m. Teren częściowo ogrodzony - częściowo od strony wschodniej i zachodniej działka posiada wspólne ogrodzenie z nieruchomościami sąsiednimi. Teren niezagospodarowany, w całości porośnięty nieurządzoną zielenią trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej przeciętny - przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, sieć energetyczna w zasięgu do 50m.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetarguMyślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.10.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.2.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Głogoczowie, oznaczoną jako działka nr 1928/1 o pow. 0,0192 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00016511/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Głogoczowie oznaczone jako działki nr 1927/2 o pow. 0,0015 ha i nr 1929/2 o pow. 0,0313 ha objęte księgą wieczystą. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


Myślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.7.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.6.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 693/3 o pow. 0,0172 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048216/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.12.2016r. na godz. 9:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 8 grudnia 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.06.2016r. na godz. 11:00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 czerwca 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 98 400zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
W dniu 15 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 1858/76 o pow. 0,1229 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 2 osoby, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 173 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 176 460,00 zł brutto zaproponował Pan Tomasz Górka reprezentujący firmę FHU GIPSON, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1858/76 w Myślenicach obręb 1.


02.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 01.12.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat działka o nr ewidencyjnym 570/10, KR1Y/00052271/0, położona w Borzęcie, o powierzchni 0,0566 ha,
z przeznaczeniem na uprawy rolne.


24.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice.

czytaj całość
warunki I przetargu ustnego ograniczonego
załącznik nr 1
załącznik nr 2


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat: działka ewidencyjna nr 434/2  o pow. 0,0042 ha, KR1Y/00046780/6, położona w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cel prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej.


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 1436, KR1Y/00047162/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,1583 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/4, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/2, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


07.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.11.2016r. do 28.11.2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.217.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 7.11.2016r. Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 7 w budynku nr 2 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce  nr 659/8 obręb 3 miasta Myślenice.

Załącznik nr 1


02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 02.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku; działka ewidencyjne nr 846/2 o pow. 0,0186 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00031233/9; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na umożliwienie wykonania prac remonowo-budowlanych budynku znajdującego się w granicy działki, dojazdu oraz składowania materiałów budowlanych.


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 164 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 1858/76 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, działki nr 533 Myślenice obręb 4.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


12.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 12.10.2016 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat; działki ewidencyjne nr: 1610/2 o pow. 0,0106 ha, KW KR1Y/00043601/7 i 1612/2 o pow. 0,0374 ha, KWKR1Y/00043638/5; położone w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, równocześnie obiekt pełni rolę wieży widokowej.